Do bes die Stadt

[Refrain] Du bess die Stadt, op die mer all he stonn
Du häs et uns als Pänz schon aanjedonn
Du häs e herrlich Laache em Jeseech
Du bess die Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

[1] Jrau ding Hoor un su bunt di Kleid
Du häs Knies en der Bud, doch de Näjele rut
Jrell jeschmink un de Fott jet breit
E Jlöck, dat deer dat all jot steit.

[Refrain] Du bess die Stadt…

[2] Frech wie Dreck, doch et Hätz ess jot,
E klei bessje verdötsch, met nix jet am Hot,
Jot jelaunt, dat et bal schon nerv,
All dat hammer vun dir jeerv.

Text und Melodie: Bläck Föös